O wyspecjalizowanych sądach IP w Polsce mowa od dawna. Jednakże, w Polsce ochrona własności intelektualnej nie ma długiej tradycji i sporów o naruszenie było stosunkowo niewiele, kilkadziesiąt w skali roku. Liczba sporów wzrasta od kilku lat. W 2010 r. do sądów wpłynęło 296 spraw z zakresu własności intelektualnej, w 2014 już 619, a w 2015 r. tych spraw było 722 (za: Puls Biznesu, 17-19 marca 2017 r..)

Dotychczas sprawy z zakresu naruszenia praw wyłącznych i zasad uczciwej konkurencji były rozpatrywane przez sądy powszechne. Narzekano zatem na małe doświadczenie polskiej judykatury w tego typu sprawach. Starano się unikać procesów, co oddziaływało na poziom ochrony własności intelektualnej w Polsce.

Jedynym wyspecjalizowanym sądem orzekającym w sprawach z zakresu IP jest obecnie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, który rozpoznaje sprawy o naruszenie unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych. Jego sprawne funkcjonowanie potwierdza konieczność specjalizacji sądów w sprawach o naruszenie wszystkich praw IP, nie tylko chronionych jednolicie w UE.

Wydaje się, że wdrożenie sądów IP w Polsce jest przesądzone. Brak na razie założeń reformy. W styczniu 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej. Będziemy z uwagą śledzić postępujące prace.