Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady rejestrowania znaków towarowych polegające na ograniczeniu badania zgłoszenia przez UP. Dotychczas UP badał, czy rejestracji nie stoją na przeszkodzie tzw. przeszkody bezwzględne, tj. przede wszystkim okoliczności uniemożliwiające pełnienie przez oznaczenie funkcji znaku towarowego, jak np. jego opisowość. Ponadto UP z urzędu przeprowadzał badanie tzw. przeszkód względnych, tj. badał wcześniejsze znaki krajowe i wspólnotowe pod kątem ich podobieństwa do zgłoszonego znaku. Powodowało to wydłużenie procesu rejestracji znaków towarowych w Polsce, a także liczne przypadki odmowy udzielenia ochrony, nawet w sytuacji kiedy uprawnieni do wcześniejszych praw nie dopatrywali się naruszenia własnych interesów w wyniku rejestracji znaków późniejszych. Nowy system polega na badaniu przez UP podobieństwa do wcześniejszych praw tylko w przypadku złożenia sprzeciwu przez uprawnionego do tego prawa.

Oznacza to, że UP bada z urzędu tylko przeszkody bezwzględne. Odpowiedzialność za zidentyfikowanie kolizyjnych zgłoszeń i przeciwdziałanie ich zarejestrowaniu spoczywa obecnie na uprawnionych do praw wcześniejszych. Nie są przy tym przewidziane żadne mechanizmy ułatwiające uprawnionym powzięcie informacji o konieczności złożenia sprzeciwu. W tym celu konieczne jest monitorowanie bazy elektronicznej UP oraz Biuletynu Urzędu Patentowego. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie efektywności postępowania, tj. przede wszystkim znaczące skrócenie procesu rejestracji znaku, a także uzależnienie odmowy rejestracji znaku ze względu na istnienie wcześniejszych praw od decyzji samych uprawnionych do tych praw. Zmiany te upodobniają również postępowanie w sprawie rejestracji krajowych znaków do postępowania w sprawie znaków unijnych, a także do procedur rejestracji znaków towarowych obowiązujących w innych krajach UE.